ตราสัญลักษณ์

ประวัติมหาวิทยาลัย 4 ยุค

ยุคที่ 1 พ.ศ. 2499 วทอ.

ยุคที่ 1 พ.ศ. 2499 วทอ.
วันที่ 5 มิถุนายน 2499
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการ คือ นายเสงี่ยม วัฒนธรรม
สีประจำสถาบัน คือ สีโกเมน

ยุคที่ 2 พ.ศ. 2518 วขอ.

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518
เปลี่ยนเป็นมหาวิยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
ผู้อำนวยการ คือ นายเจนจิตต์ กุณฑลบุตร
สีประจำสถาบัน คือ สีโกเมน

ยุคที่ 3 พ.ศ.2531 วขอ.

วันที่ 15 กันยายน 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรกเกล้า พระราชทานนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
ผู้อำนวยการ คือ นางประไพศรี สุภา
สีประจำสถาบัน คือ สีนำเงิน

ยุคที่ 4 พ.ศ. 2548 มทร.อีสาน

วันที่ 18 มกราคม 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์กลางนครราชสีมา วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์
อธิการบดีคนแรกคือ รศ.ดร.วินิจโชติสว่าง
อธิการบดีคนปัจจุบัน คือ ผศ.ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
สีประจำสถาบัน คือ สีแสด

กิจกรรม

งานถ่ายทอดเปิดตัวการเฉลิมฉลอง 60 ปี เทคโนตะโกราย วันที่ 22 มกราคม 2559

งานถ่ายทอด 60 ปี เทคโนตะโกราย

60 ปี เทคโนตะโกราย.วันที่ 22 มกราคม 2559

งานเปิดตัว 60 ปี เทคโนตะโกราย

งานเปิดตัว ( kick off ) งาน ๖๐ ปี เทคโนตะโกราย ตั้งแต่เวลา 15.00 - 24.00 น. 22 ม.ค.59

งานเปิดตัว 60 ปี เทคโนตะโกราย

ร่วมแสดงความยินดี 60 ปี เทคโนตะโกราย

60 ปี เทคโนตะโกราย